Tiếp sức cho doanh nhân thế giới

Xây dựng cho 1.000.000 doanh nghiệp đang chuyển đổi thế giới thương mại.

Góp phần vào sự tăng trưởng phi thường

Nền tảng dành cho nhà phát triển của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng như nhóm khách hàng trung thành của chúng tôi.

Tiềm năng lợi nhuận (USD)

272 N $

Thu nhập trung bình hằng năm cho 25% nhà phát triển ứng dụng hàng đầu của chúng tôi

Biểu đồ thể hiện tổng số tiền chi trả cho các nhà phát triển trên nền tảng Shopify từ năm 2016 đến 2020. Số liệu tăng chóng mặt qua từng năm, từ 20 Tr $ năm 2016 lên 233,7 Tr $ năm 2020.

Thu nhập của nhà phát triển ứng dụng (USD)

Sử dụng bộ công cụ và API đắc lực của chúng tôi

Các tài liệu, hướng dẫn và chỉ dẫn chi tiết của Shopify sẽ hỗ trợ bạn trong từng bước.

API quản trị

Xây dựng ứng dụng cho trang quản trị Shopify.

Cửa hàng tùy chỉnh

Phát triển trải nghiệm mua sắm độc đáo trên web, trên thiết bị di động và trong trò chơi.

Ứng dụng nhúng

Xây dựng trải nghiệm liền mạch hơn bằng cách sử dụng các tiện ích mở rộng và thư viện của chúng tôi.

Bắt đầu với API trang quản trị Shopify trong ít phút

Hơn 50 điểm cuối cho bạn tự do xây dựng những gì mình muốn. Xem ví dụ bên dưới.

Mục lục - Mã API mẫu

Menu điều hướng giữa các ngôn ngữ mã API

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Ruby Edition"
new_product.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
   "vendor": "Burton"
  }
 )
}

// Update a product
function update_product_after_creation(product_id) {
 params = {
  "title": "Burton Custom Freestyle 151 - Node Edition"
 }
 return shopify.product.update(product_id, params)
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.vendor = "Burton"
new_product.save()

# Update a product
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151 - Python Edition"
new_product.save()
# Create a new product
mutation {
 productCreate(
  input: {
   title: "Burton Custom Freestyle 151",
   productType: "Snowboard",
   vendor: "Burton"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
  shop {
   id
  }
 }
}

# Update a product
mutation {
 productUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Product/629116370966",
   title: "Burton Custom Freestyle 151 - GraphQL Edition"
  }
 ) {
  product {
   id
  }
 }
}

Menu điều hướng giữa các ngôn ngữ mã API

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create a new product
new_product = ShopifyAPI::Product.new
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save

# Create a new order
new_order = ShopifyAPI::Order.new
new_order.line_items = [
 ShopifyAPI::LineItem.new(
  :quantity => 1,
  :variant_id => new_product.variants.first.id
 )
]
new_order.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new product
function create_a_product() {
 return shopify.product.create(
  {
   "title": "Burton Custom Freestlye 151",
   "product_type": "Snowboard",
  }
 )
}

// Create a new order
function create_an_order(variant_id) {
 return shopify.order.create(
  {
   "line_items": [
    {
     "quantity": 1,
     "variant_id": variant_id
    }
   ]
  }
 )
}

create_a_product().then(
 response => update_product_after_creation(response.id)
).then(
 response => create_an_order(response.variants[0].id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create a new product
new_product = shopify.Product()
new_product.title = "Burton Custom Freestyle 151"
new_product.product_type = "Snowboard"
new_product.save()

# Create a new order
new_order = shopify.Order()
new_order.line_items = [{
    "quantity": 1,
    "variant_id": new_product.variants[0].id
  }]
new_order.save()
# Create a new order
mutation {
 draftOrderCreate(
  input: {
   lineItems: {
    variantId: "gid://shopify/ProductVariant/40534704150",
    quantity: 1
   }
  }
 ) {
  draftOrder {
   id
  }
 }
}

Menu điều hướng giữa các ngôn ngữ mã API

require 'shopify_api'

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://#{API_KEY}:#{PASSWORD}@#{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
ShopifyAPI::Base.site = shop_url

shop = ShopifyAPI::Shop.current

# Create new customer
new_customer = ShopifyAPI::Customer.new
new_customer.email = "sample.coder.ruby@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Ruby"
new_customer.save
const Shopify = require('shopify-api-node')

// Replace the following with your shop credentials
const shopify = new Shopify({
 shopName: 'your-shop-name',
 apiKey: 'your-api-key',
 password: 'your-password'
})

// Create a new customer
function create_a_customer() {
 return shopify.customer.create(
  {
   "email": "sample.coder.node@shopify.com",
   "first_name": "Sample",
   "last_name": "Coder"
  }
 );
}

// Update a customer
function update_customer_after_creation(customer_id) {
 params = {
  "first_name": "Supersample Node"
 }
 return shopify.customer.update(customer_id, params)
}

create_a_customer().then(
 response => update_customer_after_creation(response.id),
 err => console.error(err)
)
import shopify

# Replace the following with your shop URL
shop_url = "https://{API_KEY}:{PASSWORD}@{SHOP_NAME}.myshopify.com/admin"
shopify.ShopifyResource.set_site(shop_url)

# Create new customer
new_customer = shopify.Customer()
new_customer.email = "sample.coder.python@shopify.com"
new_customer.first_name = "Sample"
new_customer.last_name = "Coder"
new_customer.save()

# Update customer details
new_customer.first_name = "Supersample Python"
new_customer.save()
# Create a new customer
mutation {
 customerCreate(
  input: {
   email: "sample.coder.graphql@shopify.com",
   firstName: "Sample",
   lastName: "Coder"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

# Update customer details
mutation {
 customerUpdate(
  input: {
   id: "gid://shopify/Customer/491279155222",
   firstName: "Supersample GraphQL"
  }
 ) {
  userErrors {
   field
   message
  }
  customer {
   id
  }
 }
}

Tìm hiểu thêm về API và công cụ của chúng tôi

Khám phá tài liệu